Karta över medlemskommuner

Renhållningsordning

Fr.o.m. 16 januari 2023 har vi nya gemensamma avfallsföreskrifter för samtliga medlemskommuner.

Renhållningsordning är samlingsnamnet för avfallsföreskrifter och avfallsplan. Den är ett av verktygen för att styra och följa upp avfallshanteringen. Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för vår gemensamma renhållningsordning. 
 
Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet i medlemskommunerna ska hanteras. 

Till föreskrifterna finns dessutom en rad anvisningar. Dessa utgör separata dokument och är mer specifika än själva föreskrifterna. Genom att läsa föreskrifterna och anvisningarna kan varje fastighetsägare ta del av vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.

Avfallsföreskrifter och hämtningsanvisningar hittar du nedan

 

Avfallsplan: Enligt miljöbalken ska Avfall & Återvinning Skaraborg ha en avfallsplan som beskriver avfallsmängder, mål samt strategier och som innehåller ett handlingsprogram. Avfallsplanen, som beslutades av vår direktion 30 maj 2011, gäller tidsperioden 2011-2020.


Avfallsplanen hittar du nedan.
 

Avfallsplan

Avfallsföreskrifter

Hämtningsanvisningar