AÖS ordmoln

Kundundersökning 2020

Fina resultat i AÖS kundundersökning

Under våren genomförde vi en kundundersökning för att mäta nöjdheten kring avfallshanteringen i våra medlemskommuner. Kunderna ombads även att beskriva AÖS med tre ord som tillsammans bildar ett så kallat "ordmoln" (se bild ovan).

Hela 82 procent av AÖS kunder är nöjda eller mycket nöjda med avfallshanteringen i kommunen.

Både sophämtning och återvinningscentraler (ÅVC) får höga betyg. 87 procent nöjdhet för sophämtning är en ökning med 3 procent jämfört med förra undersökningen år 2017. ÅVC ligger kvar på samma höga nöjdhet på 88 procent som vid föregående undersökning. Även nöjdheten med information ökar från 71 till 73 procent.

(Vi noterar att en tredjedel av de tillfrågade känner till att det är lag att källsortera sitt avfall.)