Regelverk för underjordsbehållare inom Avfall & Återvinning Skaraborg

 1. Med underjordsbehållare avses behållare för hushållsavfall som töms med kranfordon och som är helt eller delvis placerad under mark.
 2. Fastighetsägare bekostar, installerar, underhåller och rengör underjordsbehållaren samt svarar för lyftanordning, funktioner och fallskydd.
 3. Fastighetsägare ansvarar för att underjordsbehållarens fallskydd är säker för tömningspersonal och allmänhet.
 4. Fastighetsägare ska besiktiga underjordsbehållarens fallskydd och lyftanordning med erforderlig regelbundenhet. Besiktningen ska utföras av sakkunnig och besiktningsresultatet ska dokumenteras.
 5. För behållartypen normalt slitage och tömningsrelaterade skador svarar fastighetsägaren.
 6. Underjordsbehållarens lyftanordning ska vara av modell ”Kinshofer” (svamp).
 7. Underjordsbehållaren ska dimensioneras för tömning ej oftare än en gång per vecka.
 8. Fastighetsägaren ansvarar för att barns tillträde till underjordsbehållare förhindras.
 9. Volymen för underjordsbehållare för matavfall får inte överstiga 3 kbm.
 10. Totalvikten för underjordbehållaren och avfallet får inte överstiga 1 800 kg.
 11. Underjordsbehållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs.
 12. Underjordsbehållare för matavfall bör vara utformad så att eventuellt lakvatten medföljer vid tömning.
 13. Underjordsbehållare för matavfall ska vara utformad så att sorteringskvaliteten kan bedömas okulärt före tömning.
 14. Runt om varje underjordsbehållare ska en ur lyft- och arbetsmiljösynpunkt tillräckligt fri yta finnas.
 15. Minsta avstånd till hinder i sid- och höjdled i kranens lyftzon ska minst vara 2 meter.
 16. Placering av underjordsbehållare som innebär lyft över parkerade bilar, gång- och cykelbanor eller där personer vistas, andra känsliga hinder etc. är inte tillåtet.
 17. Fri fordonshöjd för tillfartsväg och angöringsplats ska minst vara 4,5 meter.
 18. Avståndet mellan angöringsplats, räknat från tömningsfordonets sida där kranen är monterad och underjordsbehållarens lyftdon får inte understiga 1,5 meter och inte överstiga 6 meter.
 19. Tömningsfordonets angöringsplats ska ha erforderlig bärighet för såväl fordon som stödben, vara plant och minst av storlek 15 x 4 meter.
 20. Tömningsfordonets angöringsplats ska anläggas så att den kan angöras och lämnas utan backning och så att tömningsfordonet inte utgör fara eller hinder för övrig trafik samt så att gällande trafikregler kan följas. Om synnerliga skäl föreligger och backning kan utföras utan risk på plats som är avsedd för fordonstrafik kan A&ÅS i undantagsfall godkänna angöringsplats som innebär backning.
 21. Vid tömning ska underjordsbehållaren och dess fria yta vara snö-, is- och halk