Villa

Från och med 2024-01-01 finns det ett krav på separat insamling av bioavfall där det vi benämner som matavfall ingår. När det gäller matavfall ska återvinningen öka så att växtnäring och energi kan utnyttjas genom biologisk behandling.

Genom att sortera avfallet kan det återvinnas och bli till nytta igen. Matavfall är en resurs som kan användas för att tillverka fordonsgas. Restprodukten från framställningen blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Visst känns det bra att husets äppelskruttar, potatisskal och gamla brödkanter blir miljövänligt fordonsbränsle, värme och skapar bra jord!

Matavfallet lämnas till biogasanläggningen i Falköping. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft.

Hushållsavfallet som blir över när matavfall och förpackningar är utsorterade kallar vi för restavfall. Det lämnas till Skövde Energi för att där förvandlas till fjärrvärme och elektricitet.

Vad ska jag lägga i vilken tunna?

 

Om du är osäker kan du titta i vår sorteringsguide.

Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att till exempel skadliga mikroplaster kommer att spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Sophämtarna har till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning. Om de upptäcker att någon fel noteras det och följs upp.

Nya matavfallspåsar till villahushåll

Så här placerar du tunnan

Vanliga frågor om kärlen/tunnorna

Kompost

Måste man ha en tunna för matavfall?

Hur ofta töms tunnorna/kärlen?

Var ska jag lämna förpackningar?